Daudzdzīvokļu ēku atjaunošana ir sarežģīts un laikietilpīgs process. Prakse ir pierādījusi, ka vienas ēkas atjaunošanai no dzīvokļu īpašnieku balsojuma par dalību atbalsta programmā (koordinē ALTUM) līdz atjaunotai ēkai ir nepieciešami aptuveni divi gadi.

SIA “BŪKS”, kas ir pilnvarotā persona 13 ēkām, ir sagatavojis tehnisko dokumentāciju, kuru apmaksāja dzīvokļu īpašnieki un līdzfinansēja Baldones novada dome. Šobrīd ALTUM ir apstiprinājis tehnisko dokumentāciju ēkām Pārupes ielā 2, Vanagkalna ielā 15 un Zīļu ielā 13, kurām namu apsaimniekotājs šobrīd gatavo publiskā iepirkuma dokumentāciju. Pārējo desmit ēku tehnisko dokumentāciju vēl joprojām izvērtē ALTUM un sniedz atzinumus, kurus ņem vērā BŪKS, pieprasot projektētājam SIA “Cerkazi-G” uzlabot dokumentācijas kvalitāti.

Pirmais solis uz atkal jaunu māju ir informatīvās kopsapulces, kuras organizē namu apsaimniekotājs vai kāds mājā dzīvojošs entuziasts. Informatīvo kopsapulču laikā tiek apspriests: pilnvarotās personas izvēle, nepieciešamo energoefektivitātes, strukturālo un kosmētisko darbu īstenošana; tehniskās dokumentācijas izstrāde u.c. jautājumi. Pēc tam seko pirmais kopības lēmums ar vismaz 2/3 dzīvokļu īpašnieku balsojumu par pilnvaroto personu un pilnvarojumu, un tehniskās dokumentācijas izstrādi.

Tehniskās dokumentācijas izstrāde, t.sk., energoaudits un ēkas tehniskā apsekošana, ir pirmais lielais solis ceļā uz atkal jaunu māju. Kad tehniskā dokumentācija ir izstrādāta, pilnvarotā persona (Baldonē SIA “BŪKS”) to iesniedz ALTUM vērtēšanai, kas var aizņemt līdz pat sešiem mēnešiem. Līdz ko ALTUM sniedz pozitīvu atzinumu par ēkas tehnisko dokumentāciju, pilnvarotā persona sagatavo iepirkuma dokumentāciju (nolikumu, būvdarbu līgumu u.c.) un iesniedz to izskatīšanai ALTUM. Kad ALTUM ir apstiprinājis iepirkuma dokumentāciju, tiek izsludināts iepirkums (Baldones ēku atjaunošanas gadījumā – publiskais iepirkums saskaņā ar Publiskā iepirkuma likumu). BŪKS plāno izsludināt publisko iepirkumu pirmajām trim ēkām līdz maija beigām.

Līdz ko ir noskaidrots publiskā iepirkuma uzvarētājs – būvnieks, kurš veiks siltināšanas un atjaunošanas darbus, pilnvarotā persona iesniedz ALTUM pieteikumu granta jeb finansiālā atbalsta (līdz 50% no būvniecības izmaksām) saņemšanai un dodas pie komercbankām, lai saņemtu aizdevumu ēkas atjaunošanai. Tiklīdz ALTUM apstiprina granta pieteikumu un komercbanka – aizdevuma izsniegšanu, pilnvarotā persona sasauc otro obligāto kopsapulci, kurā vismaz 2/3 dzīvokļu īpašnieki nobalso par mājas atjaunošanu, būvniecības izmaksām, aizdevuma un granta nosacījumiem, turpmāko aizdevuma atmaksas ikmēneša maksājumu un pilnvarojumu pilnvarotai personai parakstīt dzīvokļu īpašnieku vārdā un vietā juridiskos dokumentus (aizdevuma, granta, piegādātāju līgumus), organizēt būvniecības procesu un norēķinus. Kopsapulces protokols tiek iesniegts ALTUM, lai tiktu apstiprināts lēmums par granta piešķiršanu un finansētājs varētu izsniegt aizdevumu. Un mājas atjaunošana var sākties!