Cienījamie, Baldones daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji!


2020. gada rudenī SIA “BŪKS” veica visus nepieciešamos iepirkumus un cenu aptaujas, lai īstenotu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju:

  1. Pārupes ielā 2, Baldone energoefektivitātes paaugstinošos pasākumus. Iepirkuma rezultātā būvdarbu līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “PRO DEV” (kopējā līgumcena 493`256.47 eiro bez PVN);
  2. Vanagkalnu ielā 15, Baldone energoefektivitātes paaugstinošos pasākumus. Iepirkuma rezultātā būvdarbu līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “PRO DEV” (kopējā līgumcena 739 324,26 eiro bez PVN);
  3. Zīļu ielā 13, Baldone energoefektivitātes paaugstinošos pasākumus. Iepirkuma rezultātā būvdarbu līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “PRO DEV” (kopējā līgumcena 401 998,44 eiro bez PVN),

kura piedāvājums atbilda visām iepirkuma prasībām, kā arī ieguva visaugstāko vērtējumu saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem. Autoruzraudzību nodrošinās projekta autors SIA “Cerkazi-G”, savukārt tā ieviešanas atbilstību būvnormatīvu prasībām, veicot būvuzraudzību izpildīs SIA “Baltic Contractor”.

Šobrīd, kad piegādātāju atlase ir veikta SIA “BŪKS” plāno:

Februārī iesniegt iepirkuma dokumentāciju saskaņošanai ALTUM;

Februārī pieteikties finansējuma saņemšanai pie Bankām;

Aprīlī organizēt dzīvokļu īpašnieku kopsapulci/aptauja, kurā tiek pieņemts lēmums PAR renovāciju (ja ārkārtas situācija valstī būs atcelta un sapulču organizēšana tiks atļauta);

Aprīlī/maijā noslēgt Granta līgumu ar ALTUM, aizdevuma līgumu ar Banku un pārējos līgumus ar piegādātājiem;

Maijā uzsākt renovācijas darbus.


SVARĪGI SIA “BŪKS” kā pašvaldībai piederošs uzņēmums nav tiesīgs uzņemties kredītsaistības dzīvokļu īpašnieku vārdā ēku renovācijai. Tādēļ, lai turpinātu realizēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas energoefektivitāti paaugstinošos pasākumus, ir nepieciešams dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrību. Biedrība ir nepieciešama, lai slēgtu līgumus par Granta un Aizdevuma saņemšanu, slēgtu līgumus ar Piegādātājiem un veiktu šo līgumu izpildi.

Lūgums atsaukties dzīvokļu īpašniekus, kuri ir gatavi iesaistīties un dibināt biedrību nosūtot e-pastu uz adresi info@siabuks.lv vai arī zvanot pa tālruni 28336365.


Papildus tam informējam, ka SIA “BŪKS” ir noslēdzis projektu vadības līgumu ar SIA “SNL” par tālāku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu koordinēšanu un vadību.

Cienījamie iedzīvotāji, ja dzīvokļu īpašnieku biedrība netiks nodibināta, tad jūsu mājas renovācijas projekts netiks īstenots.


Cerot uz atsaucību un sadarbību,

mājas pārvaldnieks - SIA “BŪKS”