Lai pieslēgtos SIA ’’BŪKS’’ centralizētajam ūdensapgādes un kanalizācijas ielu tīklam:

1.Privātmājas īpašnieks SIA „BŪKS” birojā Rīgas ielā 67, Baldone, Ķekavas novads iesniedz iesniegumu (iesnieguma forma SIA “BŪKS” mājas lapā) ar lūgumu izsniegt Tehniskos noteikumus, lai pieslēgtos centralizētajiem tīkliem . Iesniegumam pievienot:

  • zemes grāmatas akta kopiju,
  • līguma slēdzēja personas datus.

2.SIA’’ BŪKS” izsniedz tehniskos noteikumus, kas nosaka, kā veicams pieslēgums un kādas prasības ir jāievēro ,veicot šāda veida būvdarbus.

3.Pieslēguma būvdarbus organizē un veic mājas īpašnieks par saviem līdzekļiem (ūdens skaitītāja izmaksas sedz SIA “BŪKS”).

Izmaksas katram objektam būs atšķirīgas ( ietekmē attālums līdz ēkai, aku skaits, labiekārtotības pakāpe, pieslēguma veids, materiālu izvēle, būvdarbu izpildītāja izvēle).

4.Pēc montāžas darbu pabeigšanas obligāti jāveic izpildmērījuma tīklu uzmērīšana un reģistrēšana Mērniecības datu centra datu bāzē. Uzmērījumu iesniegt SIA „BŪKS” 2 eksemplāros ( 1 eksemplārs Ķekavas novada būvvaldei ). Ir iespējamas šādas uzmērījuma nodrošināšanas iespējas :

  1. Uzmērījumu nodrošina pats īpašnieks(ar sertificēta mērnieka palīdzību);
  2. Uzmērījumu nodrošina ar SIA „BŪKS” (ar sertificēta mērnieka palīdzību) - maksa par vienu komunikāciju 150 EUR ar pārskaitījumu).

5.Pēc nekustamā īpašuma ūdensapgādes ievada un/vai kanalizācijas izvada izbūves pabeigšanas, nekustamā īpašuma īpašnieks Pakalpojumu sniedzējam iesniedz:

1) rakstveida apliecinājumu, ka nekustamajā īpašumā vietējais ūdens ņemšanas avots (urbums vai spice) nav pieslēgts kopējai (centralizētajai) objekta ūdens ņemšanas sistēmai;

2) rakstveida apliecinājumu, ka nekustamajā īpašumā uzkrātie lietus notekūdeņi, sniega kušanas notekūdeņi un/vai zemesgabala drenāžas notekūdeņi netiek novadīti centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

6.Pirms līguma noslēgšanas, uzsākot pakalpojuma izmantošanu, obligāti jāveic ūdens skaitītāja uzstādīšana un plombēšana.

7.Pēc SIA “BŪKS” atzinuma ( objekta pieņemšanas akts ) saņemšanas noslēgt līgumu ar SIA ‘’BŪKS’’ par ūdenssaimniecības pakalpojuma saņemšanu.

8. Norēķins par ūdeni un kanalizāciju notiek pēc ūdens skaitītāja rādījuma, ko mēneša beigās noziņo pakalpojuma saņēmējs ( ja līgumā nav citi nosacījumi ). Ja ūdens tiks izmantots dārza laistīšanai, jāuzstāda atsevišķs ūdens skaitītājs. Par šo ūdens patēriņu netiks aprēķināta kanalizācijas maksa.

9. Ūdens skaitītāja izmaksas sedz SIA “BŪKS”.

10. Pašreiz ( 2023. gads) SIA “BŪKS” apkalpes zonā esošais tarifs(bez PVN) : ūdens – 1,57 EUR/ m³, kanalizācija- 2,54 EUR/m³, kopā 4,11 EUR/m³.
Sagatavoja: L. Stradiņa          20120237