Ūdensapgāde & Kanalizācija

Vairāk Informācija

Abonentam ik mēnesi no 26. līdz 28.datuma plkst.22.00 jāiesniedz ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi SIA “BŪKS”. Šim mērķim daudzdzīvokļu māju sekcijās atrodas speciāli uzstādītas kastītes ar uzrakstu "Ūdens skaitītāju rādījumi", kurās jāiemet attiecīgi aizpildīta lapiņa ar ūdens skaitītāju rādījumiem; Abonentam ir pienākums pielaist SIA “BŪKS” kontrolieri ūdensskaitītāju darbu pārbaudei un pareizu mērījumu noņemšanai no plkst. 9.00 līdz plkst. 22.00. Kontrolpārbaudes var tikt veiktas regulāri, bet ne vairāk kā reizi mēnesī; Abonentam regulāri jāveic ūdensskaitītāju apskate. Gadījumā ja atklāts skaitītāja bojājums, kā arī plombu neesamība zvanīt pa tālruni 67932700; Abonentam jāseko ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudes termiņam un jāveic tā attiecīgi ar esošo likumdošanu (Likums par mēra vienību) reizi 4 gados.

Visi skaitītāji, kuriem verifikācija veikta pēc 2006.gada 9.septembra nākošā verifikācija noteikta pēc 4 gadiem (MK noteikumi Nr.1013 no 08.12.2008.)

Gadījumā ja atklāts pārkāpums saistīts ar plombu vai ūdens patēriņa skaitītāju bojājumu, ka arī nelegāla pieslēgšanās ūdensvadam, dzīvoklī un privātmājās dzīvojošās personas var tikt sauktas pie administratīvas atbildības. Sods par noteikumu pārkāpumiem iestājas atbilstoši Ķekavas novada saistošajiem noteikumiem.

Plombas auklai jābūt izvērtai cauri abiem ūdens patēriņa skaitītāja uzgriežņa caurumiem. Ja ir filtrs, arī tam ir jābūt noplombētam ar ūdens patēriņa skaitītāju vienā ķēdē.

Ja dzīvokļa īpašnieks atkārtoti bez attaisnojoša iemesla nenodrošina iespēju pārbaudīt ūdens patēriņa skaitītāju vai pārbaudē konstatēts, ka skaitītāja plombējums ir bojāts, SIA ,,BŪKS’’ ūdens patēriņu attiecīgajam dzīvoklim vai privātajai mājai aprēķina kā dzīvoklim / privātajai mājai, kurā skaitītājs nav verificēts.

Lūgums regulāri pārbaudīt plombas saviem ūdens patēriņa skaitītājiem.

Lūgums ziņot, ja plomba ir pārtrūkusi rūsas dēļ! Plombas nomaiņa tiks veikta bez maksas. ( Sarūsējušo plombu obligāti jāsaglabā kā pierādījumu līdz brīdim, kad tiks uzlikta jaunā. )

Abonents var griezties jebkurā specializētā firmā lai veiktu ūdens patēriņa skaitītāja nomaiņu. Gadījumā, ja abonents griežas specializētā firmā skaitītāju verifikācijas veikšanai, kā arī remonta veikšanai, kam nepieciešama plombu noņemšana no skaitītāja, nepieciešams izsaukt kontrolieri ūdens patēriņa skaitītāja noņemšanai no uzskaites. Pēc darbu beigām (ne vēlāk kā 1 mēnesi pēc noņemšanas no uzskaites) izsaukt kontrolieri, lai uzliktu tos uzskaitē un noplombētu. SIA "BŪKS" jāiesniedz nomaiņas aktus un sertifikātus.

Ūdens patēriņa skaitītājs ir kontroles – mērījumu ierīce, kura kalpo par aukstā ūdens patēriņa tilpuma noteicēju katram lietotājam, un tiek uzstādīta par dzīvokļa īpašnieka vai dzīvokļa īrnieku līdzekļiem. Par privātās mājas īpašnieka vai privātās mājas īrnieku līdzekļiem tiek uzstādītas papildus ierīces, piemēram, par ierīcēm kuras tiek izmantotas dārza laistīšanai. Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar uzstādīšanu, verifikāciju, plombēšanu, noņemšanu un uzlikšanu uzskaitē, kā arī par aprēķiniem par ūdeni lūdzam sazināties ar SIA “BŪKS”, Baldonē, pēc adreses Rīgas ielā 67, vai pa tālruņiem: 67932700, 20114083.

Nereti dzīvokļu īpašnieki ir neizpratnē, kad savā ikmēneša rēķinā par SIA "BŪKS" sniegtajiem pakalpojumiem ierauga nesamērīgi lielu naudas summu par ūdens patēriņu. Skaidrosim, kāpēc tā notiek! Maksa par ūdens patēriņu tiek aprēķināta, ņemot vērā dzīvokļa īpašnieka vai lietotaja iesniegtos datus par konkrētajā mēnesī patērēto ūdens daudzumu. Dzīvokļa īpašnieks vai lietotājs norēķinās par karstā un aukstā ūdens patēriņu saskaņā ar 2013.gada 17.septembra Ministru kabineta noteikumiem NR.817 "Grozījumi Ministru kabineta 2008.gada 9.decembra noteikumiem Nr.1013" Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (Noteikumi Nr. 1013). Šie noteikumi arī paredz (27.punkts), ka dzīvokļa īpašnieks katru mēnesi ūdens skaitītāja rādījumu nolasa pārvaldīšanas līgumā noteiktajā termiņā un nodod to pārvaldniekam aprēķinu veikšanai. (SIA "BŪKS" klientiem ir norādīti konkrēti datumi Dzīvojamās mājas kopīpašuma pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līguma Pielikumā – Dzīvokļa ūdens skaitītāju reģistrācijas lapa). Ja rādījumi par patērēto ūdeni nav iesniegti, tad Noteikumi Nr.1013. nosaka:

  1. Ja veidojas starpība starp mājas kopējā ūdens skaitītāja rādījumu un dzīvokļu īpašumos ar skaitītājiem noteikto ūdens patēriņu, ieskaitot arī avārijās un remontā nopludināto ūdens daudzumu (turpmāk – ūdens patēriņa starpība), tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins. Dzīvokļa īpašnieks ūdens patēriņa starpību sedz atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. 19.1 Šo noteikumu 19.punktā minēto ūdens patēriņa starpības sadales kārtību nepiemēro, bet ūdens patēriņa starpību sadala atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam starp šādiem dzīvokļu īpašniekiem (ja tādi ir dzīvojamā mājā): 19.1.1. kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas; 19.1.2. kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti; 19.1.3. kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude; 19.1.4. kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.) Atgadīnam visiem Baldones SIA „BŪKS” ūdens lietotājiem regulāri jānodod ūdenspatēriņa skaitītāju rādījumi katru mēnesi no 26. līdz 28.datuma plkst. 22:00. Ūdens patēriņa skaitītāju mērījumus visi ūdens lietotāji var nodot:
  2. Iemetot dzīvojamo māju pastkastēs, kuras uzstādītas kāpņu telpām ar uzrakstu "ŪDENS SKAITĪTĀJU RĀDĪJUMI". Lūgums aizpildīt informatīvo lapiņu par ūdens patēriņa skaitītāju rādījumiem, ko saņemsiet dzīvojamo māju dzīvokļu paskastītēs
  3. Piezvanot uz šo tālruni 20120237 SIA "BŪKS" darba laikā - nosaucot ūdens patēriņa mērījumus un adresi
  4. Sūtot e-pastu uz [email protected] - norādot ūdens patēriņa mērījumus un adresi
  5. Vai aizpildot SIA "BŪKS" mājas lapa speciāli esošo tabulu sadaļa - "Nodot ūdens skaitītāju rādījumus"

Ja ūdens lietotāji trīs mēnešus atgādinājumus ir ignorējis, tad stājas spēkā augstāk minētie MK noteikumi.

Visiem SIA „BŪKS” klientiem katru mēnesi no 26. līdz 28.datuma plkst.22:00 jānodod ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi!

Baldones pilsētas iedzīvotājiem ir iespēja pieslēgt savu nekustamo īpašumu pie jaunizbūvētiem kanalizācijas kolektora un ūdensvada atzariem (tīkli nodoti ekspluatācijā 2020.gada 13.februārī):

• 1.rajons (Dzirnavu, Senču, Saules, Pļavu un Rīgas ielas posms no Rīgas 24 līdz 36).

• 2.rajons (Lauku, Tērmaņu, Ārstniecības, Avotu, Kastaņu, Mežmalas, Lejas, Pilskalna, Skolas, Stadiona, Odu ielas un Rīgas iela 95, 97 un 99).

• 3.rajons (Zīļu, Lazdu, Jāņu, Gravas, Zemes, Vēju, Ziedu un Tiltu ielas).

Lai veiktu pieslēgumus ir nepieciešams:

• fiziskas vai juridiskas personas TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASĪJUMS;

• pilnvara, ja tehniskos noteikumus nepieprasa objekta īpašnieks;

• zemes gabala robežu plāns;

• zemes gabala shēma ar jauno tīklu plānoto izvietojumu;

• visu kopīpašnieku rakstveida piekrišana vai kopīgs tehnisko noteikumu pieprasījums, ja zeme ir kopīpašumā un zemesgrāmatā īpašuma tiesības nostiprinātas uz domājamo daļu (LR Civillikuma 1067.,1068.pants);

• zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks.

Atgādinām, ka tehnisko noteikumu sagatavošana un izsniegšana ir maksas pakalpojums, cena 39,14 EUR.

Sīkākai informācijai par tehniskajiem noteikumiem, aicinām sazināties pa tālruni - 20 120 237.

Lai iedzīvotāji izvairītos no liekām raizēm par decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārveidošanu, uzlabošanu un zināmu investīciju veikšanu, lai nodrošinātu to atbilstību jaunajam Ministru kabineta noteiktajam regulējumam, BŪKS aicina Baldones iedzīvotājus, kuri vēl nav pieslēguši savas mājsaimniecības centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, būt aktīviem un vēlreiz padomāt par šāda soļa speršanu.

Lai uzzinātu vairāk, droši sazinaties ar mums!

Viennozīmīgi labākais apkalpošanas serviss Baldonē!