1. SIA "BŪKS" NMR kods: 40003295397, juridiskā adrese: Rīgas iela 67, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

2. Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

Sabiedrības galvenie darbības veidi, NACE klasifikators:

Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00);

Notekūdeņu savākšana un attīrīšana (37.00);

Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30);

Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20);

Ēku uzturēšanas un ainavu kopšanas pakalpojumi (81);

Cita veida tīrīšanas darbības (81.29);

Ūdensapgādes sistēmu būvniecība (42.21).

3. Valde: SIA "BŪKS" valdes loceklis ir Edgars Mencis

Informāija par valdes locekli

Valdes atlīdzība

4. Informācija par SIA "BŪKS" īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās):

Ķekavas novada pašvaldība ir visu SIA "BŪKS" kapitāldaļu īpašnieks.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls ir 4 222 510,00 EUR.

SIA "BŪKS" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

5.SIA "BŪKS" vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. Aglomerācijas teritorijā nodrošināt centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darbības nepārtrauktību, 
sniedzot klientiem kvalitatīvus, savlaicīgus un drošus, kā arī vides prasībām atbilstošus pakalpojumus. Paplašināt 
pakalpojumu sniegšanas aglomerācijas teritorijā (Baldones pilsētā un Baldones pagastā), rekonstruējot un paplašinot 
tīklus. Veicināt jaunu pieslēgumu izveidi

2. Precizēt Ilgtermiņa ūdenssaimniecības attīstības programmu 2022. gadam komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtu 
jaudas izmantošanai, tajā skaitā izstrādājot konkurētspējīgus pakalpojumu izcenojumus 

3. Attīstīt videi draudzīgu, efektīvu siltumenerģijas ražošanu un pārvadi par iedzīvotājiem izdevīgu cenu

4. Nodrošināt kvalitatīvu daudzdzīvokļu koplietošanas objektu pārvaldīšanu, nosakot uz aprēķiniem balstītu objektu 
apsaimniekošanas maksu, atbilstoši katra objekta faktiskajiem apsaimniekošanas izdevumiem

5. Palielināt apsaimniekoto objektu energoefektivitāti

6. Veikt apsaimniekoto daudzdzīvokļu ēku tehniskā stāvokļa izvērtēšanu

7. Veicināt daudzdzīvokļu māju nodošanu pārvaldīšanā dzīvokļu īpašnieku biedrībām

8. Veicināt atkritumu radītāju līdzdalību atkritumu šķirošanā. Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas ieviešana

9. Uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, tajā skaitā ieviešot jaunas tehnoloģijas pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai

10. Nodrošināt uzņēmuma konkurētspēju, piemērojot mūsdienīgus pārvaldības principus un paaugstinot personāla 
profesionalitāti un pieredzi

SIA BŪKS vidēja termiņa stratēģija_2022.-2024.gadam

6. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi):

2022.gadā - EUR 284 842.00
2021.gadā - EUR 141 817.00
2020.gadā – EUR 127 274.00
2019.gadā – EUR 119 823.00

Dividendes par 2019., 2020., 2021. un 2022.gadu netiek izmaksātas.  

7. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība:

SIA “BŪKS” neveic ziedošanu atbilstoši likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

8. Informācija par saņemtajiem ziedojumiem (dāvinājuma):

SIA "BŪKS" nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi).

9. Gada pārskati:

SIA "BŪKS" 2022.gada pārskats

SIA "BŪKS" 2021.gada pārskats

SIA "BŪKS" 2020.gada pārskats

SIA "BŪKS" 2019.gada pārskats

SIA "BŪKS" 2018.gada pārskats

SIA "BŪKS" 2017.gada pārskats

SIA "BŪKS" 2016.gada pārskats

10. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats:

2022.gada zvērināta revidenta atzinums

2021.gada zvērināta revidenta atzinums

2020.gada zvērināta revidenta atzinums

2019.gada zvērināta revidenta atzinums

2018.gada zvērināta revidenta atzinums

2017.gada zvērināta revidenta atzinums

2016.gada zvērināta revidenta atzinums

11. Ziņas, ka Ķekavas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību SIA “BŪKS”: nav

12. Ziņas par uzsākto SIA “BŪKS” reorganizāciju vai pārveidi: nav

13. SIA "BŪKS" statūti

14. SIA "BŪKS" pārvaldības noteikumi

15. SIA "BŪKS" organizatoriskā struktūra

16. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms):

2020.gadā saņemts Kohēzijas fonda līdzfinansējums 214 466 EUR apmērā

17. Informācija par iepirkumiem:

2021.gadā SIA "BŪKS" nav veikti iepirkumi.

18. SIA "BŪKS" atalgojuma politika.

19. SIA "BŪKS" akcionāru sapulces.

Informācija par SIA "BŪKS" dalībnieku sapulcēm.

20. SIA "BŪKS" starpperiodu pārskati.

Pārskats par 2021.gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2021.gada 9 mēnešiem

Pārskats par 2022.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2022.gada 6 mēnešiem

[Pārskats par 2022.gada 9 mēnešiem]()

Pārskats par 2023.gada 3 mēnešiem

Pārskats par 2023.gada 6 mēnešiem

Pārskats par 2023.gada 9 mēnešiem

20. SIA "BŪKS" finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti.

Finanšu mērķi

Stratēģiskie mērķi