1. SIA "BŪKS" NMR kods: 40003295397, juridiskā adrese: Rīgas iela 67, Baldone, Ķekavas novads, LV-2125

2. Valde: SIA "BŪKS" valdes loceklis ir Kaspars Spuģis

3. Informācija par SIA "BŪKS" īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās):

Ķekavas novada pašvaldība ir visu SIA "BŪKS" kapitāldaļu īpašnieks.

Kapitālsabiedrības pamatkapitāls (uz 01.07.2021.) – 4 222 510,00 EUR

SIA "BŪKS" nav līdzdalības citās kapitālsabiedrībās.

4.SIA "BŪKS" vispārējie stratēģiskie mērķi:

1. Baldones pagasta iedzīvotāju nodrošināšana ar kvalitatīviem dzeramā ūdens apgādes un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas pakalpojumiem 
atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2. Baldones pilsētas ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana, lai palielinātu iedzīvotāju skaitu Baldones pilsētā, kuriem pieejami 
kvalitatīvi dzeramā ūdens pakalpojumi un notekūdeņu savākšanas pakalpojumi;

3. Videi draudzīgas un energoefektīvas Baldones pilsētas centralizētās un lokālās siltumapgādes sistēmas izveide;

4. Modernizēt Baldones pilsētas siltumsaimniecību un nodrošināt apkures pakalpojumus pašvaldības objektos;

5. Kvalitatīva un augsta līmeņa namu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana Baldones pagastā;

6. Baldones pagasta nekustamā īpašuma lietderīga un racionāla apsaimniekošana.

5. Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi):

2020.gadā – EUR 180838,00
2019.gadā – EUR 176283,00

Dividendes par 2019. un 2020.gadu netiek izmaksātas 

6. Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība:

SIA “BŪKS” neveic ziedošanu atbilstoši likuma Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem 27. panta (2) daļai.

7. Informācija par saņemtajiem ziedojumiem (dāvinājuma):

SIA "BŪKS" nav saņemti ziedojumi (dāvinājumi).

8. Gada pārskati:

SIA "BŪKS" 2020.gada pārskats

SIA "BŪKS" 2019.gada pārskats

SIA "BŪKS" 2018.gada pārskats

SIA "BŪKS" 2017.gada pārskats

SIA "BŪKS" 2016.gada pārskats

9. Zvērināta revidenta pārbaudīts gada pārskats:

2020.gada zvērināta revidenta atzinums

2019.gada zvērināta revidenta atzinums

2018.gada zvērināta revidenta atzinums

2017.gada zvērināta revidenta atzinums

2016.gada zvērināta revidenta atzinums

10. Ziņas, ka Ķekavas novada pašvaldība paredzējusi izbeigt līdzdalību SIA “BŪKS”: nav

11. Ziņas par uzsākto SIA “BŪKS” reorganizāciju vai pārveidi: nav

12. SIA "BŪKS" statūti

13. SIA "BŪKS" pārvaldības noteikumi

14. Ziņas par kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidiem:

15. Kapitālsabiedrības finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti:

16. Informācija par saņemto valsts vai pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu (ja attiecināms):

17. Zvērināta revidenta nepārbaudīts starpperiodu pārskats par trim, sešiem, deviņiem un divpadsmit mēnešiem:

18. Informācija par organizatorisko struktūru:

19. Informācija par iepirkumiem:

20. Būtiskākās kapitālsabiedrības politikas:

21. SIA "BŪKS" akcionāru sapulces.